Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 20/1/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος: 16-01-2020
Αριθ. Πρωτ. 26

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Δευτέρα 20-01-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»

2.«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων»

3.«Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»

4.«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221»

5. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων –εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 & 20 του ΠΔ 171/87 τα οποία δεν έχουν καταργηθεί ρητά από τον νέο νόμο 4412/2016 και εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημητρόπουλος Γ. Ξάνθης Μιχαήλ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 01-04-2020 έως 30-10-2020 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. με εκτέλεση έργου (προσωρινής φύσεως) και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν , Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-04-2020 έως 30-10-2020 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. με εκτέλεση έργου (προσωρινής φύσεως) και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν , Ν.4607/2019 & συναφών διατάξεων & νόμων.

8. Λήψη απόφασης περί επανατοποθέτησης πλωτής εξέδρας εντός του λιμένα Ναυπάκτου.

9.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μεταξά Κωνσταντίνας για παραχώρηση χώρου επιφάνειας 200,00 τμ. στην περιοχή Ψανής , συγκεκριμένα απέναντι από το πρώην ξενοδοχείο LIDO και για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών από 18-04-2020 έως 1-09-2020 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών . 10. Συζήτηση επί των αιτήσεων: α) κας Παπαμιχαήλ Πολυξένης & β) Ά Λιμενικού Τμήματος Ρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ