ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΤΗΣ Τ.Κ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Πάροδος Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ 30300
Πληροφορίες: Δημήτριος Ραυτόπουλος
Τηλέφωνο: 26340-38544
Fax: 2634021933
Email: dkraftopoulos@gmail.com
Ναύπακτος 06/02/2020
Αρ. Πρωτ : 2534

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΣ Τ.Κ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Ν. 3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ, (Ν.3463/2006)
δ) την αριθ. 235/15-05-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου.
δ) την με αριθμό 273/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ε) την με Α.Π 7664/23-04-2019 σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της Τ.Κ Γαβρολίμνης.
ζ. Το γεγονός ότι η δημοπρασία στις 10-12-2019 απέβη άκαρπος καθόσον δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Άρθρο 1ο
Το προς δημοπράτηση ακίνητο ευρίσκεται στην Τ.Κ Γαβρολίμνης της Δ.Ε Χάλκειας, είναι ισόγειο κτίσμα με εμβαδόν 82,28 τ.μ. και θα λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ, προς κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Γαβρολίμνης και όχι μόνο.
Ο μισθωτής μπορεί να κάνει χρήση τον προαύλιο χώρο του κτίσματος που είναι χαρακτηρισμένος ως πλατεία.
Ο Δήμος καθώς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Τοπικής Κοινότητας και κάθε άλλο κοινωφελές σωματείο έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της πλατείας για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τον μισθωτή για τις παραπάνω ενέργειες πέντε (5) ημέρες πριν το γεγονός.
Άρθρο 2ο
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την 18/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 ενώπιον της αρμοδίου Επιτροπής.
Άρθρο 3ο
Η μίσθωση είναι διάρκειας εννέα (09) ετών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Η πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνεται κάθε μήνα, με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, χωρίς άλλη ειδοποίηση του Δήμου. Το αναλογούν χαρτόσημο επί του μισθώματος (δηλ. 3.6%) θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον μισθωτή.
Άρθρο 4ο
Η προσφορά εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 70,00 € μηνιαίως και η προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 € κάθε φορά.
Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σ αυτόν που προτίθεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων δι εγγυοδοσίας ποσό ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου μισθώματος εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι ογδόντα τέσσερα ευρώ (84,00 €) η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
Άρθρο 6ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Άρθρο 7ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 10ο
Το μίσθωμα για κάθε μήνα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου 10/ημέρου του επόμενου μήνα. Αν δεν καταβληθεί εγκαίρως το μίσθωμα έστω και ενός μήνα, γίνεται έξωση του μισθωτή, κατάπτωση εγγυητικής και θα ξαναγίνεται δημοπρασία η απευθείας ανάθεση σε άλλο μισθωτή. Αν προκύψει λιγότερη διαφορά μισθώματος, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του μισθωτή που προέκυψε από την πρώτη δημοπρασία.
Άρθρο 11ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, επί των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί, καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχόμενων και των δυο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης όμοιας.
Άρθρο 12ο
Ο Δήμος Ναυπακτίας, δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση ο ίδιος και συνεπώς δεν υποχρεούται για αυτούς τους λόγους στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης.
Άρθρο 13ο
Ο μισθωτής υποχρεούται:
α). για την καθαριότητα και υγιεινή του καταστήματος και του αύλειου χώρου που θα κάνει χρήση.
β) να προστατεύει το μίσθιο από κάθε καταπάτηση και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
γ). για την εξόφληση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευση κλπ).
δ). να λειτουργήσει το κατάστημα μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης αλλιώς η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου λύνεται αυτοδίκαια, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 14ο
Η παράδοση του ακινήτου στον ανάδοχο θα γίνει από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Γαβρολίμνης, καθώς και η παράδοση του ακινήτου από τον ανάδοχο στο Δήμο, θα γίνει επίσης στον Πρόεδρο της Τ.Κ, συντάσσοντας προς τούτο τα σχετικά πρωτόκολλα.
Άρθρο 15ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή.
Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει το ακίνητο με τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που παραλαμβάνει σε αναγνωρισμένο από τις Ελληνικές αρχές ασφαλιστικό φορέα για όσο χρόνο θα ισχύει η σύμβασή του με τον Δήμο. Ρητά λοιπόν συμφωνείται ότι ο μισθωτής οφείλει να ασφαλίσει για λογαριασμό του το μίσθιο, σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν ασφαλίζει τούτο σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη της μίσθωσης και δεν κοινοποιήσει την ασφάλιση στο Δήμο Ναυπακτίας, (Οικονομική υπηρεσία – Τμήμα Εσόδων) σε ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, ο Δήμος θα μπορεί να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση .
Άρθρο 17ο
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί κατά σειράν προτεραιότητας: α. Οι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ Γαβρολίμνης, β. Οι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε Χάλκειας, γ. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ναυπακτίας.
Άρθρο 18ο
Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει δημοτική ενημερότητα του Δήμου Ναυπακτίας, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, φωτ/φο ΑΔΤ και τελευταίο εκκαθαριστικό η προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ. Τα ίδια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει και ο εγγυητής.
Άρθρο 19ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κατάστημα όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκάστου μηνός και για όλο το έτος, σε ωράριο που ισχύει για τις επιχειρήσεις εστίασης.
Άρθρο 20ο
Προσθήκες ή διαρρυθμίσεις ή άλλες παρεμβάσεις του μίσθιου, δεν θα γίνονται από τον μισθωτή, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου.
Άρθρο 21ο
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία του καταστήματος είναι ευθύνη του μισθωτή, όπως και υποχρέωση του μισθωτή, είναι η διενέργεια όλων των απαραίτητων εργασιών για να καταστεί το κτίριο λειτουργικό.
Άρθρο 22ο
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί με φροντίδα του κ. Δημάρχου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ Γαβρολίμνης, στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του τέως Δημαρχείου Χάλκειας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου της διακήρυξης και σύνταξη των σχετικών αποδεικτικών, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
Άρθρο 23ο
Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων, συνεπάγεται αυτοδίκαια την λύση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, (Δ/νση Πάροδος Κοζώνη Ναύπακτος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ