Πρόσκληση για παροχή υπηρεσίας για «Τεχνικό Ασφαλείας»

Κ Ε Δ Ν
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου
Τηλ. 2634038111
Fax: 2634038552
E-mail: dkeanafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 12/02/2020
Αρ.πρωτοκ. 35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά στον «Τεχνικό Ασφαλείας» της επιχείρησης , για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ξεκινά από 12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη, έως και 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00 , στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ,Ε.Ο. Αντιρρίου-Ναυπάκτου Πλατανίτη Αντιρρίου. Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο με την επωνυμία της εταιρίας και την περιγραφή «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας». Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Ναύπακτος 18/12/2019 Αριθµός πρωτοκόλλου 23351/2019 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Κατεβάστε την μελέτη εδώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ