Πρόσκληση για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Κούκουνα Παρασκευή
ΤΗΛ: 2634038290 – 38299
Ναύπακτος 18/02/2020
Αρ.Πρωτ.: 3464/2020
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2020 Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.496,21 ευρώ με ΦΠΑ.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 366,367 και 368 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή προτάσεων ) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 366,367,368.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ξεκινά από 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως και 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:00 έως 14:00, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (Τέρμα Κοζώνη, Ναύπακτος).
Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο με την περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

κατεβάστε την τεχνική περιγραφή εδώ.

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαβασιλείου Σωκράτης