Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 4/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος: 28-02-2020

Αριθ. Πρωτ.: 134

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου –Ρισβά Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
2. Επικαιροποίηση της υπ΄αρίθ. 135/2019 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΝ επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖΛ Ναυπάκτου & ΧΖΛ Αντιρρίου, οικ. έτους 2020».
3. Επικαιροποίηση της υπ΄αρίθ. 136/2019 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΝ επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών Κάτω Βασιλικής & ΧΖΛ Κρυονερίου, οικ. έτους 2020.
4. Καθορισμός θέσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τα έτη 2020-2021 στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3190/2003
5. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού ΔΛΤΝ για το Α’ & Β’ εξάμηνο οικ. έτους 2020
6. Έγκριση για υπερωριακή εργασία ενός τακτικού υπαλλήλου για το οικονομικό έτος 2020.
7. Ανάθεση στην μόνιμη υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου της γραμματειακής υποστήριξης για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Λ.Τ.Ν για το έτος 2020.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μελαχρής Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε., για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κατσώνη Ελένης του Αντωνίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπαβλαχόπουλου Απόστολου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθέριου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ . Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ . Ζωγράφου Νικόλαου του Δημητρίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ . Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ . Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαδογιώργου Διονυσίας του Παύλου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Hanser Ludmila του Alexander για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Παπαδόπουλος Θ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ιωάννας Σταυροπούλου –Χρήστος Γλαβάς Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ντότσικας Β.-Σικολα Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Μελαχρή Κωνσταντίνο του Σταύρου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Αφοί Πασίση Α.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Πασίση Δημήτριο του Χαραλάμπου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Κωνσταντίνου –Βασίλειου του Αθανασίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Σταυρόπουλου Ηλία του Αλεξάνδρου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κοτρώτσος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Δ. Αντωνόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
26. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Σπυρίδων , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
27. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
28. Λήψη απόφασης περί «Συμμόρφωσης στην υπ’ αρ. 285621/30-12-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης και εκ νέου λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 83/2019 αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΛΤΝ»
29. Ανάκληση της υπ αριθ. 3/2020 Απόφασης ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί: «Επέκτασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή Ψανή Ναυπάκτου από Λαγκαδούλα έως Βαρειά»
30. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στην ΕΣΑΛ για την «χωροθέτηση Λιμενικής εγκατάστασης εξυπηρέτησης σκαφών στη θέση Βαρειά»
31. Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης του αποσπάσματος από το σχέδιο 16 της κυκλοφοριακής ρύθμισης Ανατολικής και Δυτικής προβλήτας Αντιρρίου»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ