Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτία – 13/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-4-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6492

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Μεγάλη Δευτέρα 13-4-2020 και ώρα 13:00 στην πραγματοποίηση έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον καθαρισμό εδαφικών εκτάσεων κοιμητηρίων και κοινόχρηστων χώρων

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανελαστικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος