Δημοσίευση Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’): ¨Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις¨.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες Καταστ/των
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, Υγειον/κού Ενδιαφ/ντος
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ναύπακτος, 26/5/2020

Δημοσίευση Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’): ¨Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις¨.
—————-
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’) που, μεταξύ άλλων, περιέχει ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Συγκεκριμένα:
1. Με την παρ.1 του άρθρου 65 παρέχεται, έως τις 30.11.2020, η δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου χώρου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ατελώς, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
2. Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου τίθενται όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας χρήσης πρόσθετου χώρου, όπως η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, η προστασία των διαβάσεων των ΑμεΑ, η εξασφάλιση λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50 μ., η μη επικάλυψη οδηγού όδευσης τυφλών και οι ελεύθερες είσοδοι/ έξοδοι των παρόδιων κτιρίων, οι χώροι στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, οι απορροές των ομβρίων και η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
3. Σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανωτέρω παραχώρηση, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50%. Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος.
4. Στην παρ.4 προβλέπεται η συγκρότηση συνεργείων τα οποία αποτελούνται από δημοτικούς υπαλλήλους και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο δήμο, με απόφαση Δημάρχου, για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ορίων ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής
5. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.
6. Στο προσωπικό των συνεργείων καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
7. Στην παρ.5 προβλέπονται κυρώσεις (πρόστιμο με απόφαση Δημάρχου, απομάκρυνση επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων ή τυχόν άλλων αντικειμένων, αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας καταστήματος) για όσους χρησιμοποιούν αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο πέραν του πρόσθετου χώρου που τους παραχωρείται με τις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου.
8. Στην παρ.6 ορίζεται ότι κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.
9. Τέλος, με την παρ.7 παρέχεται η δυνατότητα, με αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες θα ισχύουν έως 30.11.2020, επιβολής προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε., προς αποφυγή δυσλειτουργειών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, για την έγκαιρη ανταπόκρισή τους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι την Παρασκευή 29/5/2020.
Από το Αρμόδιο Τμήμα