Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ναύπακτος 28/05/2020
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                       Αρ.πρωτ.: 9062
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
2) Την αρίθ. 19/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας» .
3) Την αριθ.18393/10-2-2020 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
4) Το γεγονός ότι στον πρ/σμό του Δήμου έτους 2020 έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί.
5) Το γεγονός ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη ύστερα και από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Κοιν. Αλληλεγγύης προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πρόσληψης προσωπικού για τους παιδικούς σταθμούς.
6) Η αριθμό 2964/28-02-2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με δίμηνη σύμβαση.
7) Το γεγονός ότι για τις ειδικότητες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Μαγείρων δεν κατατέθηκαν αιτήσεις.
8) Η αριθμό 4964/10-3-2020 νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 1 ΔΕ Μαγείρων με δίμηνη σύμβαση.
9) Το γεγονός ότι και αυτή την φορά δεν κατατέθηκαν αιτήσεις για τις ειδικότητες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Μαγείρων.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με δίμηνη σύμβαση, ήτοι, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και την  31-7-2020
ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και την  31-7-2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ναυπακτίας, Δ/νση οδός Ιλ. Τζαβέλα 37 Τ.Κ. 30300 από Πέμπτη 28-5-2020 έως και τη Δευτέρα 1-6-2020 και ώρες 8:00 έως 11:30 π.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ