Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου την 02-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ναύπακτος: 29-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            Αριθ. 341
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Προς Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου –Ρισβά Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Tρίτη 02-06-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ναυπάκτου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού του ανταλλάγματος πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, κατά 40% από τον ισχύοντα προβλεπόμενο παραχωρούμενο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας (ΧΖΛ Ναυπάκτου, Αντιρρίου-Κάτω Βασιλικής και Κρυονερίου οικ. έτους 2020)»
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στο Δήμο Ναυπακτίας για έκτακτη επιχορήγηση, προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου να προβεί σε πρόσληψη ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παραλίες αρμοδιότητας ΔΛΤΝ.
3.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Βασιλακοπούλου Χριστίνας του Ανδρέα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Ζέλιου Παντελή του Θεοφάνη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Τσιμιτσέλη Λαμπρου του Χρήστου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Μπράτσου Σπυρίδων του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Φούντας Ι-Ντέκας Β. Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αηδόνη Χαράλαμπο του Λεωνίδα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κρυονερίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
9.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάτσενου Γεωργίας του Δημητρίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
10.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γωγάκη Αθανάσιου του Βασιλείου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καρναχωρίτη Μιχαήλ για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κύριλλου Δημόπουλου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν τις διατάξεις του Ν 4676/2020 άρθρο 58 & συναφών διατάξεων & νόμων
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαουρδέκη Δημήτριου του Νικολάου περί αποκατάστασης σωληνωτού αγωγού απορροής όμβριων υδάτων έμπροσθεν της επιχ/σής του.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθ. 7 /2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βασιλικής .
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθ. 11 /2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βασιλικής .

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ