ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 95.2γ και 50 του Ν. 4412/2016)του Έργου: « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ναύπακτος 18 – 06 -2020
Αρ. Πρ. : 10477

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 95.2γ και 50 του Ν. 4412/2016)του Έργου:
« Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 967.741,94 χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 127/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΧΙΩΚΓ-ΞΗΦ.) απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2018 (ΦΕΚ 2837/Τεύχος Β΄/16-07-2018) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ .: 2634361205
Telefax: 2634361210
E-mail: typdimou@otenet.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr ), (Πληροφορίες Ράπτη Ιωάννα, τηλ:2634361207, Παύλος Αγγελόπουλος, τηλ.: 26343-61205, , fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV: CPV : 45252127-4- Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο, αφορά στην κατασκευή της ΕΕΛ Άνω Χώρας Ναυπακτίας η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες μαζί με τα συνοδά έργα:
Μονάδα προεπεξεργασίας με compact σύστημα που θα περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση
Δεξαμενή εξισορρόπησης – Αντλιοστάσιο ανύψωσης
Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας τύπου ρευστοποιημένης κλίνης ενεργού ιλύος με πλήρη απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και σταθεροποίηση της ιλύος , Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, Φρεάτιο εξόδου – αγωγό διάθεσης ,Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, Οικίσκο εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης, Περίφραξη και λοιπά έργα εξυπηρέτησης
Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 964.012,80 Ευρώ και αναλύεται σε:
Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών710.400,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 127.872,00 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 125.740,80 Ευρώ,
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.729,135 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου (964.012,80 €) κατανέμεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:

έργα Υδραυλικά 275.471,00
έργα Η/Μ 481.979,26
έργα Επεξεργασίας νερού κλπ 206.562,54

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV : 45252127-4
και με Αριθμό Διαγωνισμού: α/α 90142
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 07/09/2020.. και ώρα 10:00π.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/09/2020 . και ώρα 10:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 50 του Ν. 4412/16.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης (3μηνης) δοκιμαστικής λειτουργίας.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ . 15-12-41-00 του προϋπολογισμού 2020 της ΔΕΥΑΝ. Σχετικές η υπ’ αριθ. 135/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΕΡΟΕΔΚ-ΠΜ1) απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑΝ για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 135. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ2017ΣΕ27510052 στη ΣΑΕ2751 (ΑΔΑ Αποφ. Ένταξης:6ΧΩΙ465ΧΙ8-ΖΜΔ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡΑΑ.

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων