ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 95.2γ και 50 του Ν. 4412/2016)του Έργου: « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ναύπακτος 18 – 06 -2020
Αρ. Πρ. : 10477

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 95.2γ και 50 του Ν. 4412/2016)του Έργου:
« Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 967.741,94 χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 127/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΧΙΩΚΓ-ΞΗΦ.) απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2018 (ΦΕΚ 2837/Τεύχος Β΄/16-07-2018) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ .: 2634361205
Telefax: 2634361210
E-mail: typdimou@otenet.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr ), (Πληροφορίες Ράπτη Ιωάννα, τηλ:2634361207, Παύλος Αγγελόπουλος, τηλ.: 26343-61205, , fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV: CPV : 45252127-4- Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο, αφορά στην κατασκευή της ΕΕΛ Άνω Χώρας Ναυπακτίας η οποία προβλέπεται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες μαζί με τα συνοδά έργα:
Μονάδα προεπεξεργασίας με compact σύστημα που θα περιλαμβάνει εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση
Δεξαμενή εξισορρόπησης – Αντλιοστάσιο ανύψωσης
Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας τύπου ρευστοποιημένης κλίνης ενεργού ιλύος με πλήρη απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και σταθεροποίηση της ιλύος , Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, Φρεάτιο εξόδου – αγωγό διάθεσης ,Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, Οικίσκο εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης, Περίφραξη και λοιπά έργα εξυπηρέτησης
Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα τεύχη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 964.012,80 Ευρώ και αναλύεται σε:
Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών710.400,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 127.872,00 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 125.740,80 Ευρώ,
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.729,135 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου (964.012,80 €) κατανέμεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:

έργα Υδραυλικά 275.471,00
έργα Η/Μ 481.979,26
έργα Επεξεργασίας νερού κλπ 206.562,54

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.354,84 ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV : 45252127-4
και με Αριθμό Διαγωνισμού: α/α 90142
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 07/09/2020.. και ώρα 10:00π.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10/09/2020 . και ώρα 10:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 50 του Ν. 4412/16.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης (3μηνης) δοκιμαστικής λειτουργίας.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ . 15-12-41-00 του προϋπολογισμού 2020 της ΔΕΥΑΝ. Σχετικές η υπ’ αριθ. 135/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΕΡΟΕΔΚ-ΠΜ1) απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑΝ για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 135. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ2017ΣΕ27510052 στη ΣΑΕ2751 (ΑΔΑ Αποφ. Ένταξης:6ΧΩΙ465ΧΙ8-ΖΜΔ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΕΡΑΑ.

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε διευκρινήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό.