Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 29-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος: 25-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: 411
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου –Ρισβά Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Δευτέρα 29-06-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ναυπάκτου, σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου μας για το έτος 2020 (ναυαγοσώστες).
2. Συζήτηση και λήψη Απόφασης περί αιτήματος παράτασης της Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., για την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη χωροθέτηση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Σκαφών στην θέση Βαρειά Ναυπάκτου μετά ακτομηχανικής θεώρησης.
3. Συζήτηση και λήψη Απόφασης περί αιτήματος κ. Χρήστου Πατρινού (Μαμμάση) ( Ελληνικό Παραδοσιακό Θέατρο Δυτικής Ελλάδας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) για παραχώρηση χρήσης χώρου στην παραλιακή ζώνη Ψανής για την πραγματοποίηση παράστασης θεάτρου σκιών ( Καραγκιόζη),παραπλεύρως της παιδικής χαράς, εκτάσεως περίπου 100 τ.μ. για το Σάββατο στις 04-07-2020 και ώρα 21:00 -22:30 μ.μ.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γκιτάκου Χρήστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθ. 407/23-06-2020 αιτήσεως κ. Μπιλιάννη Ιωάννη .
6. Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του αποσπάσματος από το σχέδιο 16 της «κυκλοφοριακής ρύθμισης Ανατολικού και Δυτικού Προβλήτα Αντιρρίου» στο οποίο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει προτείνει την οριοθέτηση δυο θέσεων στάθμευσης για αστικό και υπεραστικό λεωφορείο εντός της ΧΖΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ