Πρόσκληση Απ’ ευθείας Ανάθεσης της Υπηρεσίας διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ:ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Κούκουνα Παρασκευή
Τηλ. 2634038290

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 844 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 844.

Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην Αριθμ. 69/2019 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρασίνου και Αγρ/κης Ανάπτυξης του Δήμου Ναυπακτίας και παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 02/7/2020
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 979,60 €

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαβασιλείου Σωκράτης