ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ναύπακτος 2-7-2020
ΑΡ.ΠΡ. 11481

ΜΕΛΕΤΗ: Υποέργο 2ο : Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ :Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός εναρίθμου στο Π Δ Ε 2019ΣΕ11910034

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)της μελέτης :«Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»

Ο Δήμος Ναυπακτίας Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» Εκτιμώμενης αξίας 54.841,05 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης της μελέτης που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 187 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΦΚΩΚΓ-Ψ6Γ ). Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και αναπροσαρμόστηκε μέχρι σήμερα από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) καθώς και στις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :

Αναθέτουσα αρχή : Ο Δήμος Ναυπακτίας
Είδος αναθέτουσας αρχής : Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός : Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60425
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :

Η μελέτη αφορά την ανάπλαση δύο διακριτών ενοτήτων στην πόλη της Ναυπάκτου:
• Των οδών Νόβα, Καλατζοπούλου και Επισκόπου Δαυίδ, στο τμήμα από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Νότη Μπότσαρη, της οδού Βασ.Πλαστήρα (προέκτασης της οδού Καλατζοπούλου) από την οδό Κ.Τζαβέλλα έως την οδό Βαρδάκουλα, καθώς και της οδού Στ. Μπλέρη, που τέμνει διαγώνια το Ο.Τ.136.
• Της οδού Κορυδαλλέως, από την οδό Θ.Νόβα έως την οδό Καθόδου Δωριαίων (παραλιακή).
Η μελέτη έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά αστικού υπαίθριου χώρου, που θα εξυπηρετεί και διευκολύνει την καθημερινή χρήση από τους πολίτες αλλά και την εμπορική – οικονομική δραστηριότητα όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στον φάκελο της δημόσιας σύμβασης.
Συνολικό κόστος αμοιβών μελετών
Το κόστος αμοιβών μελετών που προκύπτει ανά κατηγορία μελέτης και το συνολικό κόστος των μελετών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

α/α Κατηγορία Μελέτη Κόστος μελέτης χωρίς ΦΠΑ
1. 16 Τοπογραφική μελέτη 2,183.75
2. 10 Κυκλοφοριακή μελέτη 2,208.60
3. 7 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 31,577.35
4. 9 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 3,952.77
5. 25 Φυτοτεχνική μελέτη 2,909.30
6. 13 Υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13) 4,856.10
Σύνολο αμοιβών μελετών: 47,687.87 €
Προστίθεται ποσοστό απροβλέπτων 15%: 7,153.18 €
ΣΥΝΟΛΟ: 54,841.05 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%: 13,161.85 €
Γενικό σύνολο:     68,002.90 €

Κόστος μελέτης ανά κατηγορία
Το κόστος ανά κατηγορία μελέτης όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Μελέτη Κατ. Συνολικό κόστος Απρόβλεπ-τα 15% Σύνολο ΦΠΑ 24% Γενικό Σύνολο
1. Τοπογραφική μελέτη 16 2,183.75 327.56 2,511.32 602.72 3,114.03
2. Κυκλοφοριακή μελέτη 10 2,208.60 331.29 2,539.89 609.57 3,149.46
3. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 7 31,577.35 4,736.60 36,313.96 8,715.35 45,029.31
4. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 9 3,952.77 592.91 4,545.68 1,090.96 5,636.65
5. Φυτοτεχνική μελέτη 25 2,909.30 436.39 3,345.69 802.97 4,148.66
6. Υδραυλική μελέτη 13 4,856.10 728.41 5,584.51 1,340.28 6,924.79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68,002.90

6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών όπως αναφέρονται παρακάτω :

1. για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης
2. για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές Μελέτες) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης
3. για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης
4. για μελέτη κατηγορίας 9 (Η/Μ Μελέτες) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης
5. για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης
6. για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες) πτυχία τάξεων Α ή ανώτερης

και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγυητική συμμετοχής :
Εγγύηση συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9. Παραλαβή προσφορών :
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, (Ταχυδρομική Δ/νση Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου–Αντιρρίου & Β.Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος)
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Ταχυδρομική Δ/νση Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου–Αντιρρίου & Β.Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος)
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική Δ/νση Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου–Αντιρρίου & Β.Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/07/2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. .
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. , όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης,
10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι ( 6 ) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 4 (τέσσερεις) μήνες.

13. Χρηματοδότηση :
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Κωδικός εναρίθμου στο Π Δ Ε 2019ΣΕ11910034 που βαρύνει τον Κ.Α. 69-7341.001του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2020. Σχετικές η υπ’ αριθμόν βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1492/23-1-2020 (ΑΔΑ : ΨΑΟ1ΩΚΓ-Θ2Ι).

14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις :
Η προκήρυξη της σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 20PROC006957728 2020-07-02).
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου.
Η περίληψη της παρούσας αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Ναύπακτος 02 Ιούλιος 2020
Ο Δήμαρχος

Γκίζας Βασίλειος

 

Για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.