ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια κάδων μηχανικών απορριμμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 30/6/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 11291/2020
ΑΔΑ: Ψ7ΡΖΩΚΓ-Ω56
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 61/2020 «Προμήθεια κάδων μηχανικών απορριμμάτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2020». Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 39.952,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 44613600-6 «Τροχοφόροι κάδοι».
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2020». Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 39.952,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας.
Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 04η Ιουλίου 2020 ημέρα Σάββατο και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε Διευκρινήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη πατήστε εδώ.