Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 08-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-7-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11797

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τετάρτη 8-7-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποπληρωμή 6ου λογαριασμού του έργου «Δημιουργία διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού καστρόπολης Ναυπάκτου», μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού (τροποποίηση τεχνικού προγράμματος)

2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020

Η συνεδρίαση για το 1ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω μείωσης εσόδων εξ’ αιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από covid-19, και αλλαγής στοχοθεσίας.
Η συνεδρίαση για το 2ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω επιβεβλημένης συντήρησης του αρδευτικού συστήματος στη Δ.Ε. Αντιρρίου, και την διάθεση δωρεάς από ΤΕRNA ENERGY.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης