Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37ηςδια ζώσης συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020
Αριθ. Απόφασης 213/ 2020

ΠΕΡΙ: Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 14-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:11596/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Δημητρόπουλος Νικόλαος
4. Τσουκαλάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Μουχτούρης Ηρακλής
3. Κοτρωνιάς Θωμάς

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κ. Παυλοχρήστου Σπυριδούλα Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 4 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 3/7/2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:
Θέμα: Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 491/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 290665/2019 & 289581/2019 6Ιαν. 2020, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου _ Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
 την αριθ. 491/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 290665/2019 & 289581/2019 6Ιαν. 2020, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου _ Δυτικής Ελλάδας & Ιον
 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ναυπακτίας,
εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ναυπακτίας.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2020
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2020
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2020
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό (€) Προτεινόμενη αναμόρφωση  (€)
0122 τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη 294.361,00 -150.000,00
0471.002 τέλος εκκένωσης βόθρων 26.324,00 -2.225,00
0464 τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους  

80.000,00

 

-36.000,00

      -188.225,00

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό (€) Προτεινόμενη αναμόρφωση  (€)
10-6265.007 υπηρεσία αναπτυξης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου προμηθειών του Δ. Ναυπακτίας  

5.000,00

 

-5.000,00

10-6265.008 ολοκληρωμενο συστημα διαχειρισης εσωτερικων διαδικασιων του Δημου Ναυπακτιας  

5.000,00

 

-5.000,00

00-6331.003 τέλος κτηματογράφησης 5.000,00 -1.226,91
30-7425.002 δαπανες λειτουργιας ελεγχομενης σταθμευσης 5.000,00 -5.000,00
10-6273 φωτισμός και κίνηση με ηλεκτροφωτισμό 131.000,00 -71.998,09
15-6273 φωτισμός και κίνηση με ηλεκτροφωτισμό 173.000,00 -100.000,00
      -188.225,00

Η ανωτέρω αναμόρφωση περιλήφθηκε στην με αρ. ΑΔΣ 147/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 7.955.204,20 3.408.859,29 0,428507 3.278.636,17 0,412137 0,961799
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 360.077,16 23.790,61 0,066071 20.153,95 0,055971 0,847139
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 104.600,00 39.780,99 0,380315 39.780,99 0,380315 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.158.000,00 700.136,40 0,324438 700.136,40 0,324438 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 550.857,77 297.281,97 0,539671 170.695,51 0,309872 0,574187
5 Φόροι και εισφορές 41.913,58 6.676,71 0,159297 6.676,71 0,159297 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 4.710.702,60 2.330.292,40 0,49468 2.330.292,40 0,49468 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 29.053,09 10.900,21 0,375182 10.900,21 0,375182 1
1 Εκτακτα έσοδα 40.074.057,46 1.735.732,44 0,043313 1.735.732,44 0,043313 1
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.290.961,07 962.514,57 0,74558 962.514,57 0,74558 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 38.557.902,29 669.591,75 0,017366 669.591,75 0,017366 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 2.200,00 2.200,00 1 2.200,00 1 1
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 221.227,88 101.426,12 0,458469 101.426,12 0,458469 1
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.766,22 0,00 0 0,00 0 ########
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 947.678,24 551.667,55 0,582125 551.095,55 0,581522 0,998963
21 Τακτικά έσοδα 907.678,24 534.623,42 0,589001 534.051,42 0,588371 0,99893
22 Έκτακτα έσοδα 40.000,00 17.044,13 0,426103 17.044,13 0,426103 1
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3.308.222,06 3.307.482,32 0,999776 64.990,82 0,019645 0,01965
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 ######## 0,00 ######## ########
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3.308.222,06 3.307.482,32 0,999776 64.990,82 0,019645 0,01965
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.424.400,00 1.263.757,51 0,369045 1.262.618,33 0,368712 0,999099
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.489.960,00 1.024.124,71 0,411302 1.022.985,53 0,410844 0,998888
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 657.400,00 95.492,80 0,145258 95.492,80 0,145258 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 277.040,00 144.140,00 0,520286 144.140,00 0,520286 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5.322.491,61 0,00 0 0,00 0 ########
  Σύνολα εσόδων 61.032.053,57 10.267.499,11   6.893.073,31    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 13772701,14 11474054,6 0,833101 4174347,54 0,3030885 3763347,4 3686969,16 0,2677012 0,8832444
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5476610,21 5320794,56 0,971549 2443536,54 0,4461768 2392363,19 2392363,19 0,4368328 0,9790577
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1188387,8 983945,64 0,827967 269581,78 0,2268466 236899,07 214770,84 0,1807245 0,7966816
62 Παροχές τρίτων 4066587,2 3182912,6 0,782699 677126,46 0,1665098 515052,1 490551,8 0,1206298 0,7244611
63 Φόροι – τέλη 93605 14200 0,151701 1054 0,0112601 1153 1153 0,0123177 1,0939279
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 579642,73 201215,54 0,347137 52453,6 0,090493 27063,67 21768,88 0,0375557 0,4150121
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 118863,99 90703,99 0,763091 35331,4 0,2972423 35331,4 35331,4 0,2972423 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 865316,27 628029,31 0,72578 172700,3 0,1995806 103858,24 79403,32 0,0917622 0,4597752
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1287241,3 958806,31 0,744854 432941,58 0,3363329 362004,85 362004,85 0,2812253 0,8361517
68 Λοιπά Έξοδα 96446,64 93446,64 0,968895 89621,88 0,929238 89621,88 89621,88 0,929238 1
7 Επενδύσεις 39103328,75 11098804,2 0,283833 357862,35 0,0091517 329435,36 294844,47 0,0075401 0,8239047
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2138046,74 1475359,94 0,69005 61963,57 0,0289814 47805,37 34584,35 0,0161757 0,55814
73 Έργα 21105172,74 9461805,47 0,448317 294969,15 0,0139762 280700,36 259330,49 0,0122875 0,8791783
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 15852633,27 161638,76 0,010196 929,63 5,864E-05 929,63 929,63 5,864E-05 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 7476 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8130337,74 4135775,61 0,508684 2787390,02 0,3428382 2600124,92 2538458,47 0,3122205 0,9106937
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1825214,41 1653815,75 0,906094 1646352,06 0,9020047 1473018,76 1411352,31 0,7732529 0,8572603
82 Αποδόσεις 3145209,86 2481959,86 0,789124 1141037,96 0,362786 1127106,16 1127106,16 0,3583564 0,9877902
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3159913,47 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0!
9 Αποθεματικό 25685,94                
  Σύνολα δαπανών 61032053,57 26708634,4   7319599,91   6692907,68 6520272,1    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

  Τέλος  Προηγούμενου έτους 31-12-2019 Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/3/20 2ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή  %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.455.615,14 3.387.458,82 3.508.028,55 1,04
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2.214.917,27 2.189.354,40 2.280.071,46 1,04
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.240.697,87 1.198.104,42 1.227.957,09 1,02
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.219.192,82 5.526.505,78 5.695.542,82 1,03
1. Ταμείο 673,44 1.344,13 2.924,74 2,18
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.218.519,38 5.525.161,65 5.692.618,08 1,03
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 597.037,03 114.219,98 43.000,00 0,38
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 594.667,55 91.459,94 43.000,00 0,47
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 2.369,48 22.760,04 0,00 0,00
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 530.826,44 518.880,72 514.898,81 0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 484.441,21 484.441,21 484.441,21 1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 46.385,23 34.439,51 30.457,60 0,88
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.414.635,63 1.306.034,22 738.226,77 0,57
1. Προμηθευτές 1.241.332,03 905.738,57 686.293,58 0,76
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55.619,72 54.148,40 9.207,49 0,17
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί -5.736,06 121.660,57 -7.165,63 -0,06
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 123.419,94 224.486,68 49.891,33 0,22
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 252.153,15 59.762,91 55.914,84 0,94
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 11.639,48 11.639,48 11.639,48 1,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 196.174,44 3.826,78 0,00 0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 44.339,23 44.296,65 44.275,36 1,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό (€) Προτεινόμενη αναμόρφωση  (€)
0122 τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη 294.361,00 -150.000,00
0471.002 τέλος εκκένωσης βόθρων 26.324,00 -2.225,00
0464 τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους  

80.000,00

 

-36.000,00

      -188.225,00

Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισθέν ποσό (€) Προτεινόμενη αναμόρφωση  (€)
10-6265.007 υπηρεσία αναπτυξης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου προμηθειών του Δ. Ναυπακτίας  

5.000,00

 

-5.000,00

10-6265.008 ολοκληρωμενο συστημα διαχειρισης εσωτερικων διαδικασιων του Δημου Ναυπακτιας  

5.000,00

 

-5.000,00

00-6331.003 τέλος κτηματογράφησης 5.000,00 -1.226,91
30-7425.002 δαπανες λειτουργιας ελεγχομενης σταθμευσης 5.000,00 -5.000,00
10-6273 φωτισμός και κίνηση με ηλεκτροφωτισμό 131.000,00 -71.998,09
15-6273 φωτισμός και κίνηση με ηλεκτροφωτισμό 173.000,00 -100.000,00
      -188.225,00

Η ανωτέρω αναμόρφωση περιλήφθηκε στην με αρ. ΑΔΣ 147/2020

Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213/ 2020.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος Η γραμματέας Τα μέλη
Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 15 -7-2020
Η Προϊσταμένη ΤΥΠΟ Η Γραμματέας της Οικ. Επιτροπής

Σταυρούλα – Μαρία Χωραφά Παυλοχρήστου Σπυριδούλα