Ακύρωση – Ματαίωση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Σύμφωνα με την Υπ.αριθ.245/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας (ΑΔΑ:ΩΒΧΓΩΚΓ-ΑΛΥ) αποφασίστηκε η Ακύρωση – Ματαίωση του με αρ. πρωτ 12279/14-07-2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του Ν.4412/2016) του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 20PROC007021135 2020-07-14 και α/α συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 91304.»

Για να κατεβάσετε την απόφαση της Ο.Ε πατήστε εδώ.