Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) δικαιούχων υπαλλήλων έως και 31.12.2020, του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 28/07/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 13289/2020
ΑΔΑ: ΩΡΜΧΩΚΓ-Λ3Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) δικαιούχων υπαλλήλων έως και 31.12.2020, του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’).
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2020

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» έως και 31.12.2020 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’). Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 56.568,42 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 13% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.
Η δαπάνη για τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση που λαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα από τους ΚΑΠ του ΥΠΕΣ, μέσω του Δήμου.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 35113400-3.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)» έως και 31.12.2020 των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας και των Νομικών του Προσώπων (ΕΣΕΠΕ Α’ και ΕΣΕΠΕ Β’). Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 56.568,42 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 13%.
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας.
Ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 01η Αυγούστου 2020 ημέρα Σάββατο και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό πατήστε εδώ.