Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, και αφορά στην «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού» των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Κούκουνα Παρασκευή.
ΤΗΛ: 2634038290
FAX: 2634021933

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, και αφορά στην «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού» των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

– Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 106 παρ. 5 και 32 παρ. 2α.
– Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
– Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. θ. και ιδ. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
– Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ναυπακτίας.
– Την υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.
– Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5999/01.04.2020 πρωτογενές αίτημα για τη «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού» των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
– Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6460/10.04.2020 Τεκμηριωμένο αίτημα.
– Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9307/01.06.2020 της Διακήρυξης.
– Τις υπ’ αριθ. 680/2020, 682/2020, 684/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
– Τις υπ’ αριθ. 11/2020, 128/2020 και 147/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
– Τις υπ’ αριθ. 157/2020 και 188/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
– Την υπ’ αριθ. 224/2020 (ματαίωση – διαπραγμάτευση) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 188/2020 και 224/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας, ο συνοπτικός διαγωνισμός που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού» των υπηρεσιών του Δήμου απέβη άγονος.

Ο Δήμος προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 106 για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις της ήδη υφισταμένης 4/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και της υπ’ αριθ. πρωτ. 9307/01.06.2020 Διακήρυξης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα της δημόσιας σύμβασης έχουν καταχωρισθεί στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται ως κάτωθι:

α/α Α.   / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μονάδα

Μέτρησης

Ποσ Τιμή (€) Συνολική

Τιμή (€)

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 22 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 17.500,00 € 17.500,00 €
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ 3
3 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 1
4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 0
6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 115
7 ΤΕΛΟΣ ΒΟΣΚΗΣ 4
8 ΤΑΠ 8
9 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 6
10 ΑΠΔ 2
11 ΕΑΠ 1
12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1
13 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΗΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 4
14 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 6
15 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡ. ΕΛΤΑ 1
16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4
17 WEB SERVICES ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1
18 WEB SERVICES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1
19 ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 1
20 ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
21 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 0
22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 1
23 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 5
24 Σύνδεση Οικονομικής με ΔΙΑΣ 1        

 

2. Β. Τεχνική υποστήριξη επί των εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όπως περιγράφεται στη Μελέτη 384 50,00€/ώρα 19.200,00 €
3. Γ. Περιοδικές Συνεργασίες Ανασκόπησης και Προγραμματισμού Έργου 5 400 €/ημέρα 2.000,00 €
4. Δ. Συντήρηση G Cloud 1 2.400 €/υπηρ 2.400,00 €
Συνολικό Ποσόν Αναβαθμίσεων, Περιοδικών Συνεργασιών και Μηχανογραφικής Υποστήριξης και εκπαίδευσης στην Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 41.100,00 €
Φ.Π.Α. 24% 9.864,00 €
Γενικό Σύνολο 50.964,00 €

Κριτήριο ανάθεσης της ως άνω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής – χαμηλότερη τιμή).

Υποβολή προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται από την 31 Ιουλίου 2020 έως την 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 (α) με κατάθεσή τους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (Τέρμα Κοζώνη, Ναύπακτος – τηλ. 2634038290) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.