Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 04-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρηστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-7-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13523
ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 04-08-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση του από 30-07-2020 2ο πρακτικό (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου « Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» Εκτιμώμενης αξίας 54.841,05 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2. Έγκριση του από 22-07-2020 πρακτικό ( 1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού τίτλο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ » Υποέργο 1 Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο.
3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την συνδιοργάνωση Ποδηλατικών αγώνων Ορεινής Ναυπακτίας στις 22 & 23 Αυγούστου 2020 στην Άνω Χώρα (10η χρονιά).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος