ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ (του Ν. 4412/2016) του Έργου:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ναύπακτος 05 – 08 -2020
Αρ. Πρ. : 13759

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ (του Ν. 4412/2016) του Έργου:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.173.387,10€ χωρίς Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 247/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ .: 2634361223
Telefax: 2634361210
E-mail: typdimou@otenet.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007141540 2020-08-05 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr ), (Πληροφορίες Καζανά Μάγδα, τηλ:2634361223, fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV: 45240000-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα»

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο, αφορά στην αντικατάσταση και των εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή εντός του οικισμού της Παλαιοπαναγιάς και συγκεκριμένα στο τμήμα εκείνο που βρίσκεται βόρεια της Π.Ε.Ο. Αντιρρίου Άμφισσας.
Η υδροδότηση της περιοχής θα γίνει από υπάρχουσα ρυθμιστική δεξαμενή στον Άνω Πλατανίτη στην όποια καταλήγουν αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις γεωτρήσεις του Εύηνου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.455.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 858.263,06 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 154.487,35 ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 151.912,56 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 8.724,13 Ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ 2η και άνω , και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ Ευρώ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Λεπτών (23.467,74 €) ευρώ.

9. Παραλαβή προσφορών : Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV : 45240000-1
και με Αριθμό Διαγωνισμού: α/α 91864 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ . 63-7341.004 του προϋπολογισμού 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

14. Ενστάσεις: Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ α/α 91864

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος

Για να κατεβάσετε τα σχετικά διακιολογητικά πατήστε εδώ.