Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρηστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13935

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 12-08-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»,
β) Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και
γ) Καθορισμός των όρων Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων).
2. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την κατακύρωση του διαγωνισμού «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
3. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στην υπηρεσία που αφορά στη «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας», μετά από την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α Ν. 4412/2016)
4. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
5. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού προσωπικού έτους 2021.
6. Εξέταση αιτήσεως της «Πασίσης ΑΒΕΕ».
7. Εξέταση αιτήματος του Γεράσιμου Αποστολάτου.
8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος