ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.153,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 644ΓΩΚΓ-Ο98
Ναύπακτος 13/08/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 14228/2020
ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.153,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.153,84 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικοί CPV: 70340000-6
31681410-0
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL 631
5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου», έτους 2020.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από σε τρεις 3 εβδομάδες από 19-10-2020 έως 8-11-2020. Ωστόσο ο καθαρός χρόνος της μίσθωσης ορίζεται από 26-10-2020 έως και 1-11-2020. Ο χρόνος πριν και μετά το την πραγματική χρονική διάρκεια της εμποροπανήγυρης είναι ενδεικτικός.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/09/2020 και ώρα 15:00
Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 13/08/2020, ημέρα Πέμπτη.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.02-6235.001 και τον Κ.Α. 70.02-6117.002 του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.
13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 96025.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος

Για να κατεβάσετε τα σχετικά διακιολογητικά πατήστε εδώ.