ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την μεταβολή των όρων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 24-8-2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ – ΑΔΑ: 9ΩΚ1ΩΚΓ-ΓΓΕ
Αρ.πρωτ.:14697

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την μεταβολή των όρων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της αρ.πρωτ. 14602/21-8-2020 ανακοίνωσης του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών μονάδων, γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 52879/21-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επίκειται άμεση τροποποίηση της αριθ.50175/7-8-2020 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΦΕΚ 3324/τ.Β/7-8-2020) ως εξής : πέραν των δεκαεπτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

Για να κατεβάσετε το εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών πατήστε εδώ.