Συμπληρωματική Ανακοίνωση Της με αρ.πρωτ. 14602/21-8-2020 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος  25-8-2020

Αρ.πρωτ.: 14900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 9ΤΣΤΩΚΓ-ΧΟΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της αρ.πρωτ. 14602/21-8-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας Ανακοινώνει

 

Την προσθήκη στο βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας, επιπλέον (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία οι υποψήφιοι, βάσει της τροποποιητικής Κ.Υ.Α. 52878/22.08.2020 (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/2020).

Η απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το Δήμο Ναυπακτίας, μέσω σχετικής βεβαίωσης από την οικεία σχολική επιτροπή του Δήμου, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων.

Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011, προσκομίζουν στη σχολική επιτροπή βεβαιώσεις από το Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Ανακοίνωση Πρόσληψης αρ.πρωτ. 14602/21.08.2020 της οποίας αναπόσπαστο τμήμα αποτελούν τα ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο  του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr

α. Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» που συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι και

β. το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων», το οποίο περιλαμβάνει:

 

  1. i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 14602/21.08.2020, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και
  2. ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Βασίλειος Γκίζας