ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 597.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (482.200,00€, άνευ Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 3/2018
Ναύπακτος: 21/08/2020
Αρ. Πρωτ. 14593
ΑΔΑΜ: PROC007223242

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 597.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(482.200,00€, άνευ Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά, για την πράξη με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και αφορά τη δημιουργία, την προμήθεια και την εγκατάσταση της εν λόγω πράξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 482.200,00€ (τετρακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες διακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr Κωδικός NUTS: EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 96371

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr

3. Κωδικοί CPV

45212300-9: Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια 32342410-9: Εξοπλισμός ήχου
30230000-0: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 48500000-3: Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων 32333300-9: Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας
80000000-4: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 22462000-6: Διαφημιστικό υλικό
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».

6. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Χρόνος παράδοσης: Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές
(φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.

9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/09/2020 και ώρα 15:001
Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 26/08/2020, ημέρα Τετάρτη.

1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 482.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η πολυετής δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 61-7135.002, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Δήμου Ναυπακτίας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD», ΔΡΑΣΗ 19.2.4:
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκ/ση και αναβ/ση των χωριών και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011466475.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.

14. Δημοσιεύσεις:

Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL):
www.nafpaktos.gr

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Γκίζας Βασίλειος

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με το διαγωνισμό έντυπα πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό έντυπα πατήστε εδώ.