Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 01-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρηστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15218

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

• Έγκριση υποβολής ένστασης κατά της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-07-2020 απόφαση του Υπουργού Π/ντος και Ενέργειας περί Ανάρτησης Πίνακα επιμερισμού ποσών από Σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες για τα έτη 2015-2019 σε σχέση με τον επιμερισμό της τ.κ. Μαμουλάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος