ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «Εργασία μεταφοράς κατάλληλων κλαδιών για την ορθή διαχείριση των οργανικών και τελικό αποδέκτη στον ειδικό αδειοδοτημένο χώρο της διαχείρισης και εργασία διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ξύλα – χόρτα – στρώματα – παλιά έπιπλα – πλαστικά κ.α.), την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρος αυτών και την μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου 15920/2020
Ναύπακτος 09/09/2020
ΑΔΑ: 6ΓΗ9ΩΚΓ-7ΨΘ

«Εργασία μεταφοράς κατάλληλων κλαδιών για την ορθή διαχείριση των οργανικών και τελικό αποδέκτη στον ειδικό αδειοδοτημένο χώρο της διαχείρισης και εργασία διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ξύλα – χόρτα – στρώματα – παλιά έπιπλα – πλαστικά κ.α.), την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρος αυτών και την μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 77/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασία μεταφοράς κατάλληλων κλαδιών για την ορθή διαχείριση των οργανικών και τελικό αποδέκτη στον ειδικό αδειοδοτημένο χώρο της διαχείρισης. και εργασία διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ξύλα – χόρτα – στρώματα – παλιά έπιπλα – πλαστικά κ.α.), την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρος αυτών και την μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου». Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 19.998,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV
• 90514000-3: Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
• 90512000-9: Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων
• 39224340-3: Μίσθωση Κάδων
• 34928480-6: Μεταφορά Κάδων

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Εργασία μεταφοράς κατάλληλων κλαδιών για την ορθή διαχείριση των οργανικών και τελικό αποδέκτη στον ειδικό αδειοδοτημένο χώρο της διαχείρισης. και εργασία διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ξύλα – χόρτα – στρώματα – παλιά έπιπλα – πλαστικά κ.α.), την ανακύκλωση του μεγαλύτερου μέρος αυτών και την μεταφορά των υπολειμμάτων στο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου». Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 19.998,37 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 28.02.2021.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τη Διακήρυξη έγγραφα πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη σχετική με τη Διακήρυξη διευκρίνηση πατήστε εδώ.