Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 22-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος:22-09-2020
Αριθ.Πρωτ.589

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρακαλούμε όπως την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ναυπάκτου, σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συμπλήρωση της υπ΄αρίθ. 110/2020 απόφασης Διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί: «Αλλαγής αιτήματος επιχορήγησης υπόλοιπου ποσού που δόθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου με την υπ΄αριθ.118/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
2. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως Daniela Riva (Υπηρεσίες προβολής & Διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων) για παραχώρηση παραλιακού χώρου στην περιοχή παραλίας Γριμπόβου ( χώρος εμποροπανήγυρης) και για την εγκατάσταση –λειτουργία CIRCO MEDRANO κατά το διάστημα από 01-10-2020 έως 05-10-2020.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ