Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 921.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
Πληροφορίες: Χρήστος Κουτσογιάννης
Ταχ.Δ/νση: Δήμος Ναυπακτίας
Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλέφωνο:2634038290
FAX:2634021933
Email:chriskoutso@yahoo.com
ΑΔΑ: Ω5ΦΕΩΚΓ-ΙΟΞ
Ναύπακτος 15/09/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 16385/2020

«Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 921.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 921.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους κάτωθι Συστημικούς Αριθμούς:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 96869
2 Πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων 99241
3 Ημιφορτηγό μιάμιση καμπίνα όχημα (PICK-UP) Φορτηγό όχημα ανοικτού τύπου 4χ4 99250
4 Ημιφορτηγό μιάμιση καμπίνα όχημα (PICK-UP) Φορτηγό όχημα ανοικτού τύπου 4χ2 99251
5 Ημιφορτηγό τύπου ΒΑΝ 99254
6 Επιβατικό όχημα 99257

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr
3. Κωδικοί CPV
Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) 34144512-0, 34144000-8, 34131000-4, 34136100-0, 34110000-1
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος».
6. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές
(φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.
9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2020 και ώρα 15:00
Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 21/09/2020, ημέρα Δευτέρα.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010»), ποσού 713.100,00 € και από πόρους του Δήμου ποσού 208.300,00 €.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση συνολικού ποσού 921.400,00 € βαρύνει τον Κ.Α.: 62-7132.001, 20-7132.002, Κ.Α 30-7132.001, Κ.Α 35-7132.001, 70.01-7132.001, Κ.Α 10-7132.003 με πίστωση ποσού 834.100,00 € του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 87.300 € θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7132.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.
14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL): www.nafpaktos.gr
Ο Δήμαρχος

Γκίζας Βασίλειος

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με το διαγωνισμό έντυπα πατήστε εδώ.