Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-10-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:18140
ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Διαβίβαση ένστασης της αναδόχου εταιρείας Κοινοπραξία Κων. Παππάς- Γεώργιος Παπαγαλάνης» του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου».
2. Τροποποίηση της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 19002/2019 Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015 και ειδικά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ,ΑΣΠΡΙΑ,ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ».
4. Έγκριση της υπ’ αριθ. μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων, από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών
5. 1) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- για τη «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού της
Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου» για το έτος 2020 με συστημικό αριθμό 96025.
2) Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τη «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού της Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου» για το έτος 2020.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος