Κατεπειγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 29-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-10-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:19242

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Πέμπτη 29-10-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω έκτακτων αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης για την κάλυψη τους.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης