Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 03-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-10-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19347

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 3-11-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2021.
2. Εισήγηση για καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2021.
3. Εισήγηση για καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2021.
4. Εισήγηση για καθορισμό τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.
5. Εισήγηση για καθορισμό τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2021.
6. Εισήγηση για καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2021.
7. Εισήγηση για καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2021.
8. Εισήγηση για καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2021.
9. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού -με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)- για τη «Δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ναυπακτίας» με συστημικό αριθμό: 93778,1.
10. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ναυπακτίας».
11. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Εργασία συλλογής για την πηγή και εργασία διαλογής στην πηγή οργανικών αστικών αποβλήτων και υγιεινοποίησης – κομποστοποίησης στο Δήμο Ναυπακτίας».
12. Έγκριση του από 16-09-2020 πρακτικό (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»
13. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
14. Ορισμός εξειδικευμένων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν.4412/2016, που αφορά στη «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος».