Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 17-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13- 11-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20248

ΠΡΟΣ:Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 17-11-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Παραλαβή της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ που αποτελεί τμήμα της μελέτης με τίτλο «Ενέργειες και διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης» του έργου «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3ΕΤΙΑΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας καθώς και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Έγκριση Έκδοσης πέντε Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας για την ανάθεση της εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος