Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-11-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20250

Π Ρ Ο Σ Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Καλείστε την Τετάρτη 18-11-2020 και ώρα 12:00 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση χορήγησης έγκρισης για την υλοποίηση της προμήθειας «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».
2. Εισήγηση για καθορισμό των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων.
3. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 2,790 ΜW», στο ρέμα «ΚΟΤΣΑΛΟΣ – ΔΡΑΚΟΒΡΥΣΗ», στη Δ.Ε Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYDRODIT GREEK POWER A.E.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης