ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου :«KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Αριθμ. Πρωτ. : 20221/13-11-2020

Μέτρο 19 : «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα».
Υπομέτρο 19.2 : «Στήριξη για την υλοποίησης δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα».
Δράση 19.2.4: Για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της ΟΤΔ «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
Υποδράση 19.2.4.2 : «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπιών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)».
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ιδίους πόρους του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου :«KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου»

Ο Δήμος Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 294/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: ΩΝ7ΓΩΚΓ-Ρ7Τ ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης / του έργου είναι : 0011469247 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου».
Η πράξη / το έργο «KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου» συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 242.797,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της πράξης / του έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ Υποέργο 1 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 05/2020 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ανέρχεται στο ποσό των 245.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 304.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 93785 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/ 12/ 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/ 12/ 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ..
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 127/29-11-2017 (ΦΕΚ 4534/Τεύχος Β΄/21-12-2017) και σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή που ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριών Ευρώ και Είκοσι δύο Λεπτών (4.903,22 €).
Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 08/ 07/ 2021.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 με το ποσό των 260.980,00 € και από ιδίους πόρους του δήμου με το ποσό των 43.020,00 €
Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας μετά από εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
Οδός : Π.Ε. Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60428
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631

Ναύπακτος 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γκίζας

Για να κατεβάσετε το πρώτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το δεύτερο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τρίτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τέταρτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το πέμπτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ. 

Για να κατεβάσετε το έκτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.