ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (« Ανοιχτή διαδικασία » του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»
Αριθμ. Πρωτ. : 20357/16-11-2020

Μέτρο 19 : «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα».
Υπομέτρο 19.2 : «Στήριξη για την υλοποίησης δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα».
Δράση 19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες για ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Υποδράση 19.2.4.3 :«Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (« Ανοιχτή διαδικασία » του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο Δήμος Ναυπακτίας διακηρύττει ότι την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με : α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρωθήκαν και ισχύουν σήμερα και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 376/ 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: ΩΡΙΘΩΚΓ-4Θ4 ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της πράξης / του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης / του έργου είναι : 0011440444 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
Η πράξη / το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 288.159,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). β) ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 82.484,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). γ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 96.907,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). δ) ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 8.474,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της πράξης / του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 33/2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 93809 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας (www.nafpaktos.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/ 12/ 2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/ 12/ 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διακήρυξη της πράξης / του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόδειγμα σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4647/01-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου.
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την συμμετοχή στον ανοιχτό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή που ανέρχεται στο ποσό των Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Σαράντα Δύο Λεπτών (9.677,42 €).
. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 08/ 07/ 2021.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης / του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας μετά από εισήγηση της Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπου εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Ναυπακτίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
Οδός : Π.Ε. Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχυδρομικός Κώδικας : 30300
Τηλ. : 26343-60414, 60428
Telefax : 26343-60430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com

Ιστοσελίδα : http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631

Ναύπακτος 16 Νοεμβρίου 2020
Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γκίζας

Για να κατεβάσετε το πρώτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το δεύτερο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τρίτο τμήμα των σχετικών με την διακήρυξη εγγράφων πατήστε εδώ.