Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 24-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20- 11-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20638

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Αναμόρφωση Π/Υ και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
2. Συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου’ Προϋπολογισμού 2.764.012,36 € (χωρίς ΦΠΑ)
3. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος