ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο “Εργασία μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων από ΣΜΑ Θέρμου έως ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και επιστροφή” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.759,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Α.Φ.Μ. 998515460
ΤΗΛ-fax: 2634361213
Πληρ. Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα
Email: slpap1983@gmail.com
Ναύπακτος: 27/11/2020
Α.Δ.Α.: Ω9Ι4ΟΛ9Ω-ΔΙΝ
20PROC007725898 2020-11-27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.759,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ‘Εργασία μεταφοράς απορριμματοκυβωτίων από ΣΜΑ Θέρμου έως ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και επιστροφή’ ετών 2020 – 2021 για τις ανάγκες του Συνδέσμου, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Συνδέσμου Οικονομικού έτους 2020- 2021 (Κ.Α εξόδων: 10-6277.001) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας
Οδός: ΟΔΟΣ ΒΑΡΕΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634361213
FAX.: 2634361210
e-mail: slpap1983@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS:EL 631
Κωδικός CPV 90512000-9 «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων»
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Σύνδεσμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
‘Εργασία μεταφοράς απορριμματοκυβωτίων από ΣΜΑ Θέρμου έως ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και επιστροφή’ προϋπολογισμού δαπάνης 67.759,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αρ. 121/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6. Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα μήνες ή εξαντλήσεως του ποσού
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ( φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων.
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Δεκεμβρίου 2020. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6277.001
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), Η προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και το site του Δήμου Ναυπακτίας: http://www.nafpaktos.

O Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τη Διακήρυξη έγγραφα πατήστε εδώ.