Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 02-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος: 1-12-2020
Αριθ. Πρωτ.707

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ρισβά Πατακοπούλου Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Καλείστε την Τετάρτη 2-12-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 17:30 και ώρα λήξης 18:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος της ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. για παραχώρησης χώρου για χρήση του, ως εργοτάξιο, για το έργο «Αποκατάσταση παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ Αντιρρίου Δ.Ε Αντιρρίου (Δυτικός προβλήτας Αντιρρίου)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ