Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 02/12/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 21515/2020
ΑΔΑ: 6Ε3ΣΩΚΓ-7ΘΕ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στη «Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 44.937,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV: 45112360-6.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
«Μίσθωση μηχανημάτων στη ΔΕ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας»
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή άλλως μέχρι εξαντλήσεως
της πίστωσης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 05η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με την προκήρυξη έντυπα πατήστε εδώ.