ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ2

ΑΔΑ: 6Δ3ΤΩΚΓ-ΨΡ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 22/12/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 23103/2020
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 134/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ2
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ2.
Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 58.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2020.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: vkoukouna@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 34131000-4.
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ2
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 6.1.1. της διακήρυξης).
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών:
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός τέρμα Κοζώνη Ναύπακτος.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τη Διακήρυξη Έντυπα πατήστε εδώ.