ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τιτλο “Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας”, για 3 έτη – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 453.472,09 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργία Παλιάτσα
Ταχ.Δ/νση : Δήμος Ναυπακτίας
Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλέφωνο:2634038290 – 298
FAΧ 2634021933
Email: gpaliatsa@nafpaktos.gr
ΑΔΑ: ΨΩ97ΩΚΓ-ΣΛΞ
Ναύπακτος 14/12/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 22572/2020

«Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας», για 3 έτη»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 453.472,09 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», τριών (3) ετών, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης για τα ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ζαχαροπλαστείου και το γάλα εργαζομένων η ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 453.472,09 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: gpaliatsa@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους κάτωθι Συστημικούς Αριθμούς:

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 102345
2 Προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου 102365
3 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 102840
4 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 102896
5 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 102898
6 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου 102899
7 Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου 102911
8 Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 102913

Επιπλέον τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr
3. Κωδικοί CPV

Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) 15110000-2 (Κρέας), 15112100-7 (Νωπά πουλερικά), 15800000-6 (Διάφορα προϊόντα διατροφής), 15811100-7 (Ψωμί), 03310000-5 (Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα), 03221200-8 (Οπωροκηπευτικά), 15812200-5 (Γλυκά), 15511000-3 (Γάλα)

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL631
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας», για 3 έτη.».
6. Εναλλακτικές προσφορές: Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο της προμήθειας.
9. Προθεσμία προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/01/2021 και ώρα 15:00
Η διαδικασία δημοσίευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας εις βάρος των Κ.Α. 15-6481.001, 15-6481.002, 15-6481.003, 15-6481.004, 15.6481.005, 15-6481.006, 15-6481.009, 15-6481.011, 10-6063.002, 15-6061.002, 20-6061.002, 30-6061.001, 35-6063.001, 70.01-6061.002 προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021-2024.

Η συνολική τριετής Δαπάνη θα ανέρθει στο ποσό των 453.472,09 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, η οποία θα επιβαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023, 2024.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία της Διακήρυξης.
14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας στη διεύθυνση (URL): www.nafpaktos.gr
Ο Δήμαρχος

Γκίζας Βασίλειος

 

Για να κατεβάσετε τα σχετικά με τη Διακήρυξη έντυπα πατήστε εδώ.