Απόφαση παράτασης διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης 480 / 2020 (ΑΔΑ: Ω9ΡΓΩΚΓ-5ΥΧ)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 73ης δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020

ΠΕΡΙ: Απόφαση παράτασης διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 22-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:22973/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κοτρωνιάς Θωμάς
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος
6. Τσουκαλάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Μουχτούρης Ηρακλής

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κ. Χωραφά Σταυρούλα – Μαρία Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Απόφαση παράτασης διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί άμεσα λόγω ημερομηνιών.
Τα μέλη της επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 23151/22-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως ακολούθως:
«ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κάθε τροποποίηση αυτού
2. Την υπ’ αριθμ 424/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας για ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Εναρ. Έργου 2018ΣΕ27510076), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2018ΣΕ27510076 και ΜΙS: 5009843.
3. Την υπ’ αρίθμ. 441/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση όρων διακήρυξης και μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω του ορίου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν.4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» προϋπολογιζόμενης αξίας 18.541.975,00€ χωρίς Φ.Π.Α.-συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 22.583.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α»
4. Την αρ. πρωτ. 22150/09-12-2020 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6Ρ5ΥΩΚΓ-7ΦΔ) του έργου, που έλαβε την απαιτούμενη δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗΣ (20PROC007849850/15-12-2020), στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Την αρ. 22150/09-12-2020 (με Α.Δ.Α.Μ. 20PROC007849850/15-12-2020) διακήρυξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
6. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου που δημοσιεύτηκε στην δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την 15-12-2020 με Α.Α. 94889 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr .
7. Το γεγονός ότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την λήψη απόφασης.
Και με γνώμονα
1. Ότι εισχώρησε εκ παραδρομής λάθος στην ημερομηνία διαβούλευσης στο άρθρο 20Α της (5 σχετικής) διακήρυξης του εν θέματι έργου η 21 Ιανουαρίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 25 Ιανουαρίου 2021 (η οποία είναι και η καθοριστική ημερομηνία στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού)
2. Το γεγονός ότι από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών οφείλουμε βάσει νόμου να υλοποιήσουμε την διαβούλευση 30 ημέρες νωρίτερα.
3. Το γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε λόγω των συνθηκών πανδημίας αλλά και των εορτών περισσότερου χρόνου για την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
4. Ότι το θέμα είναι κατεπείγον, δεδομένης της σπουδαιότητας του διαγωνισμού, που συνδέεται άρρηκτα με την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Ναυπάκτου, του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης, και της συνακόλουθης ανάγκης ομαλής και σύντομης διεξαγωγής της διαδικασίας, αλλά και των ασφυκτικών προθεσμιών που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία
5. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι τέτοιο που αφενός μεν επιβάλλεται η άμεση ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την άλλη όμως καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση της ομαλής διενέργειάς της διαγωνιστικής διαδικασίας, χάριν ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού.

Εισηγούμαστε
1. Το κατεπείγον του θέματος
2. Την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 22.00 μμ. (άρθρο 18 διακήρυξης)
3. Την μετάθεση όλων των προθεσμιών που συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, πιο συγκεκριμένα:
a. 11 Ιανουαρίου 2021 η διαβούλευση. Η σχετική διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας με τηλεδιάσκεψη λεπτομέρειες της οποίας θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr).
b. μέχρι 29 Ιανουαρίου 2021 η κατάθεση ερωτήσεων/συμπληρωματικών πληροφοριών (άρθρο 2.3 διακήρυξης)
c. μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2021 οι απαντήσεις/διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων (άρθρο 2.3 διακήρυξης)
d. 18 Φεβρουαρίου 2021 η ηλεκτρονική αποσφράγιση (άρθρο 18 διακήρυξης)
e. 12 Απριλίου 2022 η εγγύηση συμμετοχή (άρθρο 15.3 διακήρυξης)»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Το κατεπείγον του θέματος
2. Την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 22.00 μμ. (άρθρο 18 διακήρυξης)
3. Την μετάθεση όλων των προθεσμιών που συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, πιο συγκεκριμένα:
a. 11 Ιανουαρίου 2021 η διαβούλευση. Η σχετική διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας με τηλεδιάσκεψη λεπτομέρειες της οποίας θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr).
b. μέχρι 29 Ιανουαρίου 2021 η κατάθεση ερωτήσεων/συμπληρωματικών πληροφοριών (άρθρο 2.3 διακήρυξης)
c. μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2021 οι απαντήσεις/διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων (άρθρο 2.3 διακήρυξης)
d. 18 Φεβρουαρίου 2021 η ηλεκτρονική αποσφράγιση (άρθρο 18 διακήρυξης)
e. 12 Απριλίου 2022 η εγγύηση συμμετοχή (άρθρο 15.3 διακήρυξης)»

Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480 / 2020.