Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στη Δάφνη Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θ. Νόβα 16
T.K 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Κωστή Ιωάννα, Χριστογιάννης Δ.
Τηλ. 26340-38635,2634038636
ΑΔΑ: 695ΠΩΚΓ-0ΥΥ
Ναύπακτος,14/01/2021
Αρ. πρωτ: 909/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έπειτα από την 225/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , για μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στην Δάφνη Ναυπακτίας, για τη λειτουργία του Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Δάφνης, η οποία θα ολοκληρωθεί με απευθείας μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/11-03-2020), και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων βάσει των ΦΕΚ 1150 Β/2006 & ΦΕΚ 635 Β/2007 Σε συνδυασμό με τα παραπάνω θα πρέπει το ακίνητο να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην απόφαση ΥΑ 37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635 Β) της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 168655/2018 (ΦΕΚ 4519 Β) όμοιά της κ
Επίσης, το ακίνητο θα πρέπει:
1. Να βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα από την ΠΕΟ Αντιρρίου –Λιδωρικίου και της Επαρχιακής Οδού Ναυπάκτου –Πλατάνου.
2. Να αποτελεί ή να μπορεί άμεσα να αποτελέσει ανεξάρτητη οριζόντια ή κάθετη ή αυτοτελή ιδιοκτησία ή συνένωση πλήρων τέτοιων και σαφώς καθορισμένων ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο.
3. Να υφίσταται νομίμως, το οποίο προκύπτει: α) από την άδεια οικοδομής με την οποία κατασκευάστηκε, ως αυτή βρίσκεται κατά την ημερομηνία υποβολής, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη ενδεχόμενες αναθεωρήσεις, συμπληρώσεις, ενημερώσεις φακέλου ή και άλλες νόμιμες πράξεις, σε συνδυασμό με την υπαγωγή του ακινήτου σε ρύθμιση, βάσει των Ν.4014/11, Ν.4178/13 ή και 4495/17, που θα πρέπει να είναι ακόμη σε ισχύ.
4. Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει την αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακινήτου με δικές του δαπάνες και δική του ευθύνη. Θα συνεκτιμηθεί εάν υπάρχει ήδη άδεια εκπαιδευτηρίου.
5. Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
6. Να είναι ισόγειος χώρος και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 120 τ.μ με αυλή ανάλογης επιφάνειας (τουλάχιστον 50 τ.μ). Να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης σε αίθουσα διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπεται για τη στέγαση και λειτουργία μονοθέσιου Νηπιαγωγείου σύμφωνα με το σχετικό κτιριολογικό πρόγραμμα των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε και εν προκειμένω να καλύψει τις ανάγκες του μονοθέσιου Νηπιαγωγείου. Το ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας, ενάμιση (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας, δηλ 37,5 τ.μ. ( 25 παιδιά χ 1,5=37,5 τμ). Να διαθέτει το λιγότερο δύο τουαλέτες εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να είναι διαμορφωμένη για χρήση από ΑΜΕΑ
7. Να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία (προσβασιμότητα του χώρου από Α.με.Α).
8. Να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στον αύλείο χώρο από δύο σημεία, καθώς και πρόσβαση αυτοκινήτου μέχρι και την είσοδο του κτιρίου (μεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο, έξοδος κινδύνου κ.λπ.).
9. Να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού, πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.).
10. Να εξυπηρετείται από τα υφιστάμενα δίκτυα παροχής επικοινωνιών, πόσιμου νερού και ενέργειας.
11. Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.
12. Να είναι ασφαλής και επαρκής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφάλειας κ.λπ.).
13. Να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία καθώς και κλιματισμό.
14. Να διαθέτει λειτουργικό και πλήρες σύστημα πυρασφάλειας, που θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 2° Διάρκεια της μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης θα ξεκινάει από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό και θα λήγει στις 31-12-2022 με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ναυπακτίας, Κτήριο Νόβα 16 (3ος όροφος), τηλ: 2634038636 και 2634038635 , υπεύθυνοι επικοινωνίας: Χριστογιάννης Δ. και Κωστή Ι. . Αντίγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χορηγείται στους ενδιαφερομένους στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και στο Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.