Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
5-9-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 30378
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634028606
2634360160 FAX: 2634023600 2634038069

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9-9-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων
2. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Φ 56/117658/642 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού , που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΗΝ 24-5-2011 και ορισμός δικηγόρου στο ΣτΕ.
3. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου στον Άρειο Πάγο.
4. Εισήγηση του δικηγόρου το Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.38/2011 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
5. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά των υπ’ αριθμ. 67 και 68 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2011 μελέτης του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου προ Βαρκό από κεντρικό δρόμο έως αποθήκη Ευαγγελίας Δελημάρη στην τοπική κοινότητα Τρικόρφου», προϋπολογισμού 12.000 και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
7. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Γαβρολίμνης-Λυγιά», προϋπολογισμού 12.579,28 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
8. Έγκριση μελέτης του έργου «Μερική διαπλάτυνση οδού παραπλεύρως ΣΚΑ», προϋπολογισμού 11.811,42 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας» , προϋπολογισμού 12.00 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής του έργου «Εργασίες επισκευής τεχνικού και οδοστρώματος στην τοπική Κοινότητα Κάτω Βασιλικής», προϋπολογισμού 1.300 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
11. Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή για την προμήθεια καυσίμων κίνησης μεταφορικών μέσων Δημοτικής ενότητας Πυλήνης.
12. Απαλλαγή υπολόγων προνοιακώνεπιδομάτωνγια το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου
13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων.
14. Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτίσματος Τ.Κ Γαβρολίμνης της Δ.Ε Χάλκειας
15. Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της Τ.Κ Τερψιθέας της Δ.Ε Αποδοτίας
16. Αίτημα της τοπικής Κοινότητας Κεντρικής της ΔΕ Αποδοτίας για την ανάθεση υπόθεσης τηςκοινότητας στοδικηγόρο τουΔήμου.
17. Μη έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Πυλήνης» λόγω της ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 135./2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
18. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του δήμου Ναυπακτίας (Ξενοκράτης)
19. Έγκριση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών (ΣΔΑΑ) του δήμου Ναυπακτίας
20. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επιλογής των ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφάλιση οχημάτωντου δήμου.

Ο Δήμαρχος και ΠρόεδροςτηςΟικονομικήςΕπιτροπής
Μπουλές Γιάννης