Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-10-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36422

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
3. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Ελατόβρυσης
4. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Κυδωνιάς
5. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Νεοχωρίου
6. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σίμου
7. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Βλαχομάνδρας

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 24-10-2011 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατανομή  ποσού 52.668,18 ευρώ από ΚΑΠ  για την  κάλυψη  λειτουργικών αναγκών των σχολείων  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  έτους 2011.
 2. Έγκριση   των  απολογισμών των σχολικών επιτροπών  του Νηπιαγωγείου Λυγιά, του   Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου  της τοπικής  Κοινότητας  Γαβρολίμνης.
 3. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση αλεξικέραυνου του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.
 4. Απένταξη του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (παράκαμψη ΔΔ Βλαχομάνδρας)  από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ  και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης   του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ»   στο Ε.Π  Δυτικής Ε λλάδος –Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων «ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ.»
 5. Υποβολή αιτήματος στο Σ.Ο.Ε.  για ορισμό ορκωτών εκτιμητών για προσδιορισμό  αξιών ακινήτων  προς απαλλοτρίωση.
 6. Διατήρηση και καταστροφή αρχειακού υλικού  της ΔΕ Αντιρρίου.
 7. Έγκριση δαπάνης  για γεύματα πυροσβεστών, που έλαβαν μέρος  στην κατάσβεση της    πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην περιοχή της ΔΕ  Πυλήνης.
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση  προγραμμάτων άθλησης για όλους  για την περίοδο 2011-2012.
 9. Παράταση  μίσθωσης  παλαιού Σχολείου Τοπικής  Κοινότητας  Ελατόβρυσης,
 10. Έγκριση υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση  παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ελατόβρυσης και μετατροπή του σε χώρο άσκησης  πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων», για το Δημοτικό  σχολείο Ελατόβρυσης , στο πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  συγκεκριμένα  στο μέτρο 321.
 11. Έγκριση  υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης  του  έργου με τίτλο «  Βελτίωση και καθαρισμός  μονοπατιών επιλεγμένων  πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας », στο πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  συγκεκριμένα  στο μέτρο 323.
 12. Έγκριση  υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης του έργου  με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού  σχολείου  Κυδωνιάς  και μετατροπή του  σε χώρο άσκησης  πολιτιστικών, αθλητικών  και περιβαλλοντικών  δραστηριοτήτων», στο πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  συγκεκριμένα  στο μέτρο 321.
 13. Έγκριση  υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης του έργου  με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιού κτίσματος στο Νεοχώρι  και μετατροπή του  σε χώρο άσκησης  πολιτιστικών, αθλητικών  και περιβαλλοντικών  δραστηριοτήτων»,  στο πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ»   του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  συγκεκριμένα  στο μέτρο 321
 14. Έγκριση  υποβολής  πρότασης χρηματοδότησης του έργου  με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» στο πρόγραμμα  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  συγκεκριμένα  στο μέτρο 322.
 15. Έγκριση υποβολής  πρότασης  χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων στο κεντρικό τμήμα  Πόλης Ναυπάκτου»  στο Ε.Π  Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «07 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε.» θεματικό προτεραιότητα 45 –Διαχείριση  και Διανομή ύδατος και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για υπογραφή της σχετικής αίτησης και  της προγραμματικής σύμβασης  με την ΔΕΥΑΝ
 16. Ανάκληση της υπ΄αριθμ.216/2011 απόφασης  του Δημοτικού  συμβουλίου  αναφορικά  με την ανάθεση σύνταξης  μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών τ. Δ Ναυπάκτου» με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου για το έτος 2011.
 18. Ψήφιση  πιστώσεων με αναμόρφωση προϋπολογισμού  Δήμου οικ. Έτους 2011.
 19. Έγκριση της τρίμηνης  έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης  του προϋπολογισμού για το Γ τρίμηνο έτους 2011.
 20. Έγκριση δαπάνης 562,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην τοπική  κοινότητα Τρικόρφου  Δ.Ε    Χάλκειας
 21. Έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε.  του έργου «Κατασκευή  τεχνικών-αναπλάσεις-οδοποιία Τ.Δ. Μολυκρείου» της ΔΕ   Αντιρρίου.
 22. Εισήγηση   της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών επί ενστάσεως του αναδόχου  εργολάβου   του έργου  «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών σφαγείων Ναυπάκτου», ως προς το μέρος της ποινικής ρήτρας, που  αφορά το ποσό των εργασιών.
 23. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ. Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη  θέση Γιαβρουτέίκα- Ν. Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση  και  Τζούμα έως   κεντρικού  αύλακα  Τ.Δ  Γαλατά».
 24. Παράταση προθεσμίας  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή  γέφυρας  στη θέση Σπηλέίκα ΤΚ  Γαλατά έως 15-11-2011.
 25. Παράταση  προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση Κεντρικού Δημοτικού δρόμου από Γ.Πρέντζα-Ξηρόρεμα και από Σ.Πρέντζα  έως Πατογιάννη ΤΔ   Τρικόρφου».
 26. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων από Ιωάννη Μασίνα  έως καφενείο Τσιλιγιάννη και  από ξυλογέφυρα έως στάση ΚΤΕΛ στην ΤΚ. Γαβρολίμνης.
 27. Παράταση συνολικής  προθεσμίας  του έργου «Οδοποία  και τεχνικά» αναδόχου  Φούντα  Νικολάου έως 31-12-2011.
 28. Παράταση  συνολικής προθεσμίας  του έργου «Οδοποιία  πρόσβασης  προς ΧΥΤΑ (παράκαμψη ΔΔ Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κ/ξιας Φούντζηλας  Βασίλειος- Φούντας  Νικόλαος έως 30-9-2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
Δημοτικές Ενότητες
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Ο.Σ.Υ.Ν