Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    20-10-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36423

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:   «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 24-10-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών  για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική γεωτεχνική μελέτη για την τροποποίηση βελτίωσης  οδοποιία επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα  Μπανιά» και διάθεση πίστωσης 9.000  ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
 2. Εισήγηση  της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών  για την απευθείας  ανάθεση εκπόνησης  μελέτης  με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την τροποποίηση βελτίωσης  οδοποιίας  επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά» και διάθεση  πίστωσης 9.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
 3. Εισήγηση  της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών  για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης  μελέτης  με τίτλο «Τροποποίηση μελέτης  βελτίωσης  οδοποιίας  επαρχιακής οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά» και διάθεση  πίστωσης 15.000 ευρώ  μαζί με τον ΦΠΑ
 4. Έγκριση της υπ΄αριθμ.13/2011 τεχνικής περιγραφής  της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και  ανάθεση  εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή ρείθρων και αποκατάσταση  ζημιών  εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ Άνω  Χώρας» προϋπολογισμού 7.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
 5. Έγκριση της υπ΄αριθμ.15/2011 τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή ανατραπέντος τοιχίου  αντιστήριξης στην Τ.Κ  Πόδου» προϋπολογισμού 7.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ
 6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης».
 7. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την μεταφορά μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, για την σχολική περίοδο 2011-2012.
 8. Έγκριση της τριμηνιαίας  έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για  το Γ΄ τρίμηνο έτους  2011.
 9. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για διορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου σε υπόθεση του πρώην Δήμου Χάλκειας.
 10. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου, για την άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αριθμ.61/2011 διαταγής  πληρωμής  του κ. Ειρηνοδίκου Ναυπάκτου
 11. Ψήφιση πιστώσεων.
 12. Έγκριση του πρακτικού  της δημοπρασίας  για το Λούνα Παρκ
 13. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου.
 14. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας  για την  μίσθωση χώρων πάρκιν.
 15. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αναμόρφωση του Β2 σταδίου της μελέτης ‘‘ΣΧΟΑΠ Αντιρρίου’’ για την Επικαιροποίηση – Ομογενοποίησή της με υπερκείμενα σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού που δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την παραλαβή της» και διάθεση πίστωσης 12.300,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
 16. Κατάρτιση όρων μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου παιδικού σταθμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο  Δήμαρχος και  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης