Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γραφείο Aντιδημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλλα
Ναύπακτος ΤΚ 30300
Τηλ. 26343 60100
FAX 26340 38069

Ναύπακτος  2/11/2011
Αριθ. πρωτ. 37637

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

στέγασης 3ου Παιδικού σταθμού Δήμου Ναυπακτίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του 3ου Παιδικού Σταθμού.

Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν 200-250 τ.μ. και να βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα από την περιοχή «ΣΚΑ» μέχρι τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λυγιά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τους εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού κάθε ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 80,00€ εκδιδόμενη είτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων είτε από  αναγνωρισμένο Πιστωτικό ίδρυμα-Τράπεζα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης των όρων της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φούντας Ιωάννης, τηλέφωνο 26340 21620.-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπουλές Γιάννης