Περίληψη προκήρυξης σύμβασης ΧΥΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1 ΓΕΝ

Αρ. Πρ. 210

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΧΩΡΟΥ   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Ν.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» ( ΧΥΤΑ   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ    1. Πόροι του Συνδέσμου

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ: 1.357.200,00 € (πλέον ΦΠΑ)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΤΑΦΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

( ΧΥΤΑ   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )

Κωδικός CPV 90513200

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Συνδεσμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γενική Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
Υπόψη: Πετσίνης Αθανάσιος
303 00 Ναύπακτος
ΕΛΛΆΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2634360405
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Petsinis@in.gr
Φαξ: +30 2634031889

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)Κύρια δραστηριότητα

Περιβάλλον

I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή

II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Λειτουργία χώρου υγιειονομικής ταφής απορριμμάτων 1ης γεωγραφικής ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής

Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 16: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός NUTS GR231

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Αντικείμενο της παρούσας σύμβαση είναι η υγιεινομική ταφή στο χώρο του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου μη επικίνδυνων στερεών αστικών αποβλήτων δήμων μέλη του συνδεσμού και μη – φυσικών – νομικών προσώπων που θέλουν να κάνουν χρήση το ΧΥΤΑ μετά πάντα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.

II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

90513200

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι

II.1.8)Τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι

II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Λειτουργία του ΧΥΤΑ για τρία έτη – προεκτιμομένη ποσότητα στερεών αποβλήτων προς υγιενομική ταφή 46 000 τόνοι.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 1 357 200,00 EUR

II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 1
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης

Διάρκεια σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 3 % επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ποσό 40 716,00 EUR.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Χρηματοδοτείται εξ ολόκληρου από ίδιους πόρους του συνδεσμού.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, εφόσον αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία σε λειτουργία και σε κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την ΕΕ εφόσον αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία σε λειτουργία ή σε κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Οι συνετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδωτικού δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες σημαντική και τεκμεριωμένη εμπειρία στο τομέα της υγιεινομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.

III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και χρηματοοικονομική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Άρθρο 20.2 της διακήρυξης.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Ο διαγωνιζόμενος πρέπει κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί, να έχει συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 550 000 EUR.
β) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καλύπτει τους εξής δεικτες βιωσιμότητας: ιδια κεφάλαια /σύνολο υποχρεώσεων > 1 και κυκλοφορούν ενεργητικό /βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις> 1. Οι δείκτες βιωσιμότητας προκύπτουν από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της επιχείρησης, η αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση ορκωτού λογιστή.

III.2.3)Τεχνική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Άρθρο 20.1 της διακήρυξης.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
) Την τελευταία τριετία (2009 – 2010-2011) να έχει αναλάβει για τουλάχιστον 24 μήνες τη λειτουργία ΧΥΤΑ ίσης δυναμικότητας ή μεγαλύτερης από αυτήν του παρόντος έργου η να έχει αναλάβει για τουλάχιστον 24 μήνες την λειτουργία εργοταξίου εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων ίσης δυναμικότητας ή μεγαλύτερης από αυτήν του παρόντος έργου.
β) Nα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την λειτουργία του ΧΥΤΑ όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (με το μεγαλήτερο μέρος αυτών να είναι δημότες της Τ.Κ. Βλαχομάνδρας).

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτός

IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν

IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

1. Τεχνική προσφορά. Στάθμιση 75

2. Οικονομική προσφορά. Στάθμιση 25

IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:

1

IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

όχι

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 23.12.2011 – 14:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: ναι
Τιμή: 100,00 EUR
Όροι και μέθοδοι πληρωμής: Κατάθεση ποσού σε λογαριασμού του συνδεσμού στην Alpha Bank.

IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

30.12.2011

IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους

IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής

Ελληνικά.

IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

σε ημέρες: 90 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών

Ημερομηνία: 30.12.2011 – 14:00

Τόπος:

Ναύπακτος.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι συμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδεσμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ
Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
303 00 Ναύπακτος
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Petsinis@in.gr
Τηλέφωνο: +30 2634360405
Φαξ: +30 2634031889

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Συνδεσμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ην ΓΕΝ
Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
303 00 Ναύπακτος
ΕΛΛΆΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Petsinis@in.gr
Τηλέφωνο: +30 2634360405
Φαξ: +30 2634031889

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:

5.11.2011

Ναύπακτος 5-11-2011

Ο  Πρόεδρος  του Συνδέσμου

Σαλαμούρας  Χρήστος

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο